ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERHUUR elektrische sloep

Artikel 1: Definities 

 1. BootHurenWeesp, gevestigd te Weesp, KvK-nummer 81923295, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verhuurder.  
 2. De wederpartij van verhuurder wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als huurder.  
 3. Partijen zijn verhuurder en huurder samen.  
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de huurovereenkomst tussen partijen. 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verhuurder.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  

Artikel 3: Betaling 

 1. De volledige huursom wordt altijd meteen in de webshop voldaan.   
 2. Het kan voorkomen dat de betaling via de webshop niet slaagt. De reservering blijft dan 15 minuten in het winkelmandje staan. Is de betaling niet binnen 15 minuten alsnog gedaan, vervalt de reservering.

Artikel 4: Herroepingsrecht

 1. De huurder krijgt het recht om na het plaatsen van de boeking binnen 2 dagen voor aanvang huurperiode, de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht).
 2. In het geval van een boeking inclusief een pakket (lunchpakket bijvoorbeeld), krijgt de huurder het recht om na het plaatsen van de boeking binnen 2 dagen voor aanvang huurperiode, de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Het pakket kan uiterlijk 1 dag, los van de boeking, voor aanvang huurperiode geannuleerd worden.
 3. In het geval van overmacht door weersomstandigheden, kunnen verhuurder en huurder in goed overleg besluiten om de huurperiode te verzetten naar een andere datum of tijdstip. In dat geval ontvangt de consument een kortingscode met dezelfde waarde als de initiële boeking, te gebruiken voor een nieuwe boeking. De kortingscode is geldig tot en met einde seizoen (31-10) in hetzelfde jaar als de boeking.
 4. De huurder kan een verzoek doen tot annuleren via de email naar info@boothurenweesp.nl

Artikel 5: Schade aan het gehuurde

 1. De verhuurder is verzekerd voor schade aan het vaartuig en schade bij de mogelijke tegenpartij. De verhuurder is niet verzekerd voor persoonlijke schade aan lijf en leden, alsook niet voor persoonlijke bezittingen van de huurder.   
 2. Van de huurder wordt verwacht dat het gehuurde goed wordt behandeld en in dezelfde staat wordt geretourneerd.
 3. Schade, anders dan slijtage door normaal gebruik, wordt verhaald op de huurder. Per schadegeval bedraagt dit het eigen risico van de schadeverzekering ad € 150,00.

Artikel 6: Halen en terugbrengen gehuurde

 1. Levering (op- en afstappen vaartuig) geschiedt op locatie Stationsweg 13, 1382 AA te Weesp.
 2. Huurder is gehouden aan de afgesproken start- en eindtijd van de boeking. Indien de huurder te laat zich meldt op het afgesproken tijdstip, is het risico aanwezig dat de boeking komt te vervallen, zonder recht op teruggave van de betaling. Indien de huurder te laat zich meldt bij het inleveren van het vaartuig, is de verhuurder gerechtigd een extra uur of indien van toepassing meerdere uren achteraf in rekening te brengen.

Artikel 7: Vaargebied, vaarbewijs en passagiers

 1. Verhuurder geeft geen toestemming om met het gehuurde door de sluis van Muiden naar het IJsselmeer te varen en geeft geen toestemming om met het gehuurde over het Amsterdam Rijnkanaal te varen.
 2. De Vecht is een toegestaan vaargebied.
 3. Er is geen vaarbewijs nodig.
 4. Het maximum aantal passagiers per basic elektrische sloep is 6 personen, per luxe sloep is dit 10 personen
 5. Honden mogen mee aan boord maar niet plaatsnemen op de zitting of kussens.
 6. Kinderen zijn de verantwoordelijkheid van de ouders of begeleiders. Voor extra veiligheid biedt de verhuurder zwemvesten te leen aan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een huurovereenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verhuurder voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verhuurder of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9: Klachtplicht

 1. Huurder is verplicht klachten over het gehuurde direct te melden aan verhuurder. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verhuurder in staat is hierop adequaat te reageren.  
 2. Is een klacht gegrond, dan is verhuurder gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar BootHurenWeesp is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.